Wiadomości

Praca w mundurze. Funkcjonariuszki mówiły uczniom o zawodzie policjanta

Data publikacji 14.02.2020

Policjanci w ramach promocji zawodu prowadzą cykl spotkań z młodzieżą. Podczas wizyt w placówkach, przekazują informacje na temat naboru do służby w Policji, a także możliwości i warunków pracy w tej formacji. Funkcjonariuszki kwidzyńskiej komendy na zaproszenie uczniów i nauczycieli z II Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie wzięły udział w spotkaniu, poświęconym różnym zawodowym profesjom, w trakcie którego opowiedziały o służbie w Policji.

Funkcjonariuszki współpracujące ze szkołami przeprowadziły spotkanie w II LO w Kwidzynie, celem którego było wskazywanie najmłodszym osobom, że pomysł na temat przyszłej pracy może pojawiać się już w głowach uczniów szkół podstawowych. Świadomy, a co za tym idzie, rozważny wybór zawodu jest gwarancją odpowiedzialnego podejścia do jego wykonywania. Policjantki przedstawiły zebranym osobom procedurę wstąpienia do służby w Policji. Powiedziały o charakterze służby oraz rodzajach działań, jakie policjanci wykonują. Zainteresowaniem uczniów wzbudziła informacja na temat uprawnień policjantów do stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Zalety pracy w Policji:

- możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;

- gwarancję stałych warunków pracy;

- ciekawą pracę;

- możliwość rozwoju zawodowego;

- różnorodny system szkoleń;

- precyzyjny system wynagrodzenia;

- rozbudowany system socjalny.

Kto może zostać policjantem:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

- nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- korzystający z pełni praw publicznych;

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

- wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

- wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;

- wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);

- wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

 

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

- posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;

- posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

- posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

- posiadanie prawa jazy kategorii „A” lub „C”.

 

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie do służby;

- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B (formularz kwestionariusza do pobrania w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju);

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);

- książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

 

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

W 2020 roku w województwie pomorskim przyjęcia do służby planowane są w pięciu terminach.